Logo

Tjänsteutbud

Förstudier

Här arbetar vi fram en dokumenation som beskriver konsekvenser för genomförbara i form av teknik, tid, organisation, kostnader mm efter en inventering av behov och övriga förutsättningar. Vårt arbetsfält är bygg och industrirelaterat.

Projektledning

Vi assisterar kunden i genomförandet under hela projektets förverkligande. Tyngdpunkten ligger mot installationstäta projekt som hyregästanpassningar inom kontor och lokaler, ombyggnad av installationssystem, industrirelaterade objekt samt energieffektivisering

Projekteringsledning

Även här ligger tyngdpunkten mot installationstäta projekt. Tjänsten kan vara en del av projektledning utförd av oss eller som en specialistfunktion i samarbete med extern projektledning eller beställaren själv.

Vi menar att ett stort fokus bör ligga i projekteringens program och systemskede där vår erfarenhet gör stor kundnytta. I detta skede kan vi bidra med att utforma energieffektiva, driftsäkra och ändamålsenliga systemlösningar som tillsammans med övriga installationer och byggnadsteknik ger en god slutprodukt.

Installationsledning/samordning

Omfattningen och komplexiteten av installationer i byggnader ökar och därmed behovet av särskild kompetens för samordning dels under skedet planering respektive utförande tillhandahåller vi som en del i uppdraget som projektledare eller i samverkan med extern projektledning.

Energieffektivisering/Energiledning

Vi erbjuder ett samarbete genom hela processen med planering och implementering av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader.

Vi utför förslagsvis som en första del i en energieffektivisering, en översiktlig förstudie vilken består av en kartläggning av fastighetens energianvändning, förslag till åtgärder och redovisning av besparingspotential. Förstudien ligger som underlag för beslut av kunden om fortsätt/fortsätt ej-projektet. I en fortsättning erbjuder vi stöd inom såväl teknik som management i enlighet med ovan redovisade tjänster.

Med energiledning avses att se över hela processen i en organisation som sträcker sig utanför enbart tekniska åtgärder. Det kan handla om organisatoriska frågor, rutiner, kompetensutveckling, förhandling om avtal med energileverantör mm.

Besiktning och kontroll

Entreprenadbesiktning och statusbesiktning av vvs-installationer samt kontroll av arbetsutförande.

Kvalitetsansvarig PBL

I princip gäller att i varje projekt där bygglov eller bygganmälan ska utföras behöver du en medverkan av Kvalitetsansvarig PBL. Vi kan erbjuda tjänsten för Kvalificerad nivå.

Byggarbetsmiljösamordnare

I alla byggprojekt behöver beställaren utse en person som arbetar med arbetsmiljösamordning i dels planeringsfasen, dels under utförandet. Vi erbjuder tjänsten BasP (planering) och BasU (utförandet).

"CE"-märkning

Vid byggnadsarbete svarar leverantören/entreprenören för att samtliga produkter är "CE"-märkta. Vid en samverkan av flera produkter, tex i en ventilationsanläggning eller styrsystem, krävs att en riskbedöming utförs enligt maskindirektivet för att säkerställa att anläggningen är säker att bruka. Vi utför gärna detta i samband med någon av våra övriga tjänster.

Rådgivning

Rådgivning kan lösa många knutar och vi hjälper gärna till.

Granskning av vvs-installationer

Granskning av tekniklösningar är en kvalitetsaktivitet som får allt större användning och minimerar att fel uppkommer i utförandeskedet med stora konsekvenser för tid och kostnader i projektet.