Logo

Pågående projekt i urval

Ombyggnad av tunnelbanestation Hornstull

Ombyggnad av tunnelbanestationens biljetthall inkl butiker, stationsentréer och driftutrymmen.
Beställare är Storstockholms Lokaltrafik (SL).

Projektet omfattar ombyggnad av tunnelbanestationens södra biljetthall med tillhörande stationsentréer med bakomliggande utrymmen, installationsutrymmen samt butiker, upprustning av biljetthall med nya lokaler för tunnelbaneoperatör, tillbyggnad av butiker samt upprustning av installationssystem.

Beacon Engineering har fått uppdraget att bistå SL med att ansvara för bygg- och installationsledning.

Projektet slutförs under 2015.

Ombyggnad av tunnelbanestation Hötorget

Ombyggnad av tunnelbanestationens biljetthall inkl butiker, stationsentréer och driftutrymmen.
Beställare är Storstockholms Lokaltrafik (SL).

Projektet omfattar ombyggnad av tunnelbanestationens centrala biljetthall vid Konserthuset med tillhörande stationsentréer med bakomliggande utrymmen, installationsutrymmen samt butiker. Nya driftutrymmen för tekniska system skapades genom utgrävning av mark under Sveavägen.

Beacon Engineering har fått uppdraget att bistå SL med att ansvara för bygg- och installationsledning.

Projektet slutförs under 2016.

Upprustning Löwenströmska sjukhuset

Upprustning av sjukhuset under drift
Beställare är EBAB.

Projektet omfattar upprustning av tekniska system, ombyggnad av vårdlokaler, allmänna lokaler och driftutrymmen. Ombyggnaden utförs succesivt i etapper med pågående verksamhet. Projektet utförs i samverkansform.

Beacon Engineering har fått uppdraget att bistå EBAB med att ansvara för installationsledning för el/tele samt styr- och övervakningssystem.

Projektet slutförs under 2017.

Ombyggnad av Stockholms Konserthus

Ombyggnaden avser bygg och installationsarbeten för periodiskt underhåll, förbättra tillgängligheten för besökare samt att anpassa lokalerna för verksamhetens orkester och administrativa personal till nya behov.
Beställare är Stockholms Konserthusstiftelse.

Projektet omfatttas i huvudsak av utbyte koppartak och tätskikt på terrass , sanering av fuktskador, upprustning av Kungliga Filharmonikernas lokaler för övning, loger och omklädning, upprustning foajéer, utbyte av installationssysten för rör, sprinkler, brandlarm, el/tele/data, passagekontroll mm. Projektet genomförs parallellt med Konserthusets ordinarie verksamhet.

Beacon Engineering har fått uppdraget att bistå Konserthuset med att ansvara för projekteringsledning och bygg/installationsledning.

Projektet startade 2014 och beräknas slutföras 2019.

Nybyggnad av tunnelbanedepå i Norsborg

I Norsborg uppförs en ny depå för nya tunnelbanetåg för den Röda linjen.
Beställare är Storstockholms Lokaltrafik (SL).

Projektet omfattar en kombinerad över och underjordsdepå med funktioner för verkstad, uppställning, klottersanering, tvätt och städning av tåg samt utrymmen för personal och lager. Projektet utförs i samverkansform.

Beacon Engineering har fått uppdraget att bistå SL med att ansvara för projekteringsledning för depåbyggnaden, samordning av övrig projektering samt installationsledning styr- och övervakning.

Projektet startade 2010 och slutförs under 2017.

Energieffektivsering av Telias datasiter

Projektet omfattar en effektivisering av energianvändningen för ca 50 siter i Sverige.
Beställare är Telia Company.

Projektet omfattar ombyggnad av installationssystem i syfte att minska energiförbrukningen för borttransport av överskottsvärme vilken alstras av processdriften.

Beacon Engineering har fått uppdraget att bistå Telia Company med att ansvara för projektledning, projekteringsledning och bygg/installationsledningledning.

Projektet slutförs under 2020.

Klicka för att visa avslutade projekt Klicka för att gömma avslutade projekt
Uppgradering av tunnelbanedepån i Högdalen

Utredning av behov och förslag till nya funktioner för verksamheten.
Beställare är Storstockholms Lokaltrafik (SL).

En utredning av tunnelbanedepåns behov för ca 10 år framåt och förslag till nya funktioner för verksamheten utförs i samarbete med operatören.

Beacon Engineering har fått uppdraget att bistå SL med att ansvara för projekteringsledning.

Projektet slutförs under 2010.

Styr & övervakningssystem på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Utbyte av befintligt styr & övervakningssystem på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Beställare är Locum.

Det befintliga styr & övervakningssystemet på Astrid Lindgrens barnsjukhus är ålderstiget med stora bekymmer avseende teknisk support och reservdelar. Ombyggnadsarbetet kommer att ske i nära samarbete med den ordinarie verksamheten då projektet genomförs samtidigt som den ordinarie sjukvården ska fungera.

Beacon Engineering har fått uppdraget att bistå Locum med extern projektledning/installationsledning.

Projektet beräknas vara genomfört i sin helhet under 2011.

Driftcentral på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Nybyggnad av driftcentral för sjukhusets styr & övervakningssystem.
Beställare är BTH.

På sjukhuset byggs en ny ändamålsenligt driftcentral för byggnadens styr och övervakningssystem. Ombyggnadsarbetet kommer att ske i nära samarbete med den ordinarie verksamheten då projektet ska genomföras med ordinarie sjukvård i drift.

Beacon Engineering har fått uppdraget att bistå BTH med installationssamordning.

Projektet beräknas vara genomfört i sin helhet under 2010.

Idrottshall i Sundbyberg

Ombyggnad av Löthallen.
Beställare är BTH.

Den befintliga Löthallen ska genomgå en renovering. Såväl byggnad som installationssystem genomgår en rejäl ombyggnad.

Beacon Engineering har fått uppdraget att bistå BTH med installationssamordning.

Projektet beräknas vara genomfört i sin helhet under 2010.

Uppställningshall i tunnelbanedepån i Högdalen

Nybyggnad av hall för uppställning av tunnelbanetåg.
Beställare är Storstockholms Lokaltrafik (SL).

En ny byggnad för uppställning av tunnelbanetåg ska uppföras vid SL:s depå i Högdalen. I byggnaden parkeras fordonen i väntan på tursättning i trafik eller i väntan på service, tvättning, rangering etc inom depåområdet.

Beacon Engineering har fått uppdraget att bistå SL med att ansvara för projekteringsledning och byggledning. I uppdraget ingår även installationsledning för VVS och styrsystem och processutrustning för tvätt och klottersanering samt samordning av arbetsmiljöarbetet.

Projektet slutförs under 2011.

Tvätt och klottersaneringhall i tunnelbanedepån i Rissne

Nybyggnad för tvättning och klottersanering av tunnelbanefordon.
Beställare är Storstockholms Lokaltrafik (SL).

En ny byggnad för tunnelbanan ska uppföras vid SL:s depå i Rissne. Byggnaden ska användas för tvättning och klottersanering av tunnelbanefordon.

Beacon Engineering har fått uppdraget att bistå SL med att ansvara för projekteringsledning och byggledning. I uppdraget ingår även installationsledning för VVS och styrsystem och processutrustning för tvätt och klottersanering samt samordning av arbetsmiljöarbetet.

Projektet slutförs under 2011.

Åkersberga Centrum

Tillbyggnad och ombyggnad av Centrumanläggningen.
Beställare är fastighetsbolaget Citycon.

Stockholms Konserthus

En omfattande ombyggnad för energieffektivisering, installation av en helt ny anläggning för kyla samt ombyggnad av lokaler för servering samt nytt biljettkontor.
Beställare/byggherre är Locum/Stockholms Konserthusstiftelse.

Underhållsplanering för Regeringskvarteren Norrmalm

Framtagning av underhållsplan för installationssystemen i Regeringskvarteren belägna i Klara. Arean omfattar ca 160 000 kvm.
Beställare är Statens Fastighetsverk.

Kv Brunkhuvudet

Ombyggnad av befintligt kyl och värmesystem. Projektet på Norrmalm omfattar ca 400 kontors och sammanträdesrum.
Beställare är Statens Fastighetsverk.

Kv Lejonet

Utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat vilka ersätts med två nya aggregat med värmeåtervinning.
Beställare är Statens Fastighetsverk.

Nybohovs hissbana

Ombyggnad av bergbanan vid Liljeholmens T-banestation.
Beställare är Storstockholms Lokaltrafik (SL).